எதிர்ப்பதம் (Antonym)

கீழ்க்கண்ட உதாரணங்களில் ஒரு சொல்லின் முன் “அ” என்ற ஒரு எழுத்தைச் சேர்த்த உடன் (முற்சேர்க்கை-prefix) அச்சொல்லின் எதிர்ப்பதம் (Antonym) உருவாவதைக் காணலாம் . இந்தச் சொற்கள்,  சம்ஸ்கிருத மொழியிலும்  ஒத்த பொருள் மற்றும் ஒலி அமைப்புடையன.

தமிழ்ச் சொல்
English Meaning
அகதி direction less
அக்ஷய not reducing
அகாலம் un timely
அசகாய without help
அசத்தியம் untrue
அசம்பாவிதம் not happen
அசர unyielding
அசரீரி without body
அசலம் not movable
அசாத்தியம் not possible(impossible)
அசாதாரண not ordinary
அசிடு not thoughtful
அசுத்தம் not clean
அசுப not auspicious
அசுர not saintly
அசோக not sad
அஞானம் Without wisdom
அதர்மம் injustice
அத்ருப்தி not satisfied
அத்வைதம் not dual
அதள without floor
அதிதி un announced(guest)
அதிர்ஷ்டம் without luck
அநாகரிகம் un civilised
அநாதி without beginning
அநாமதேய without name
அநிச்சயம் not sure
அநித்தியம் not daily
அநியாயம் not fair
அபயம் without fear
அபலை without strength
அபஸ்வரம் not in tune
அபாரம் without limit
அபூர்வம் without precedent
அமங்கலம் in auspicious
அமரர் not dead (eternal)
அமானுஷ்யம் without body
அயோக்கிய not good
அராஜகம் without king
அவநம்பிக்கை lack of trust
அவமானம் not graceful (insult)
அவலட்சணம் not beautiful
அனந்த without end
அனர்த்தம் without meaning
அனன்யா not external
அனாதை without leader (orphan)
அனாயாசமாய் un tiring
அனேகம் not one (many)
அஜீரணம் in digestion
அஹிம்சை non-violence

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s